اساتید آموزشگاه

مدرس صدا سازی

اشنايي با موسيقي از سال ١٣٨٠ و عضويت در گروه كر دانشگاه اصفهان.

گذراندن دوره اواز سنتي نزد زنده ياد ناهيد دايي جواد.

اشنايي با ساز اكورديون نزد استاد پاركف بابوميان.

گذراندن كلاسهاي سلفژ و صداسازي و موسيقي كلاسيك از سال ١٣٨٨ نزد استاد اربي بابوميان.

گذراندن مستر كلاس اواز نزد استاد ماريو تقدسي و پروفسور ماريا برونتي.

شركت در رسيتال و كنسرتهاي متعدد پاپ و كلاسيك و عضويت در گروه كر ارپا.