اساتید آموزشگاه

مدرس تمبك ، تار و سه تار

آغاز فعالیت هنری در زمینه موسیقی از سال 1366
فراگیری ساز تمبك نزد آقای طاهری (1367)
فراگیری ساز تار و سه تار نزد استاد حسینی (1370)
فراگیری تئوری موسیقی ، سلفژ و ویولن كلاسیك نزد آقای باغومیان
دایر كردن كلاس آموزش تمبك در انجمن نمایش شهرستان شهرضا
فعالیت های اجرایی به مناسبتهای مختلف
تدریس تار ، سه تار و تمبك در آموزشگاه موسیقی ماهور ، استان اصفهان ( از سال 1385 تاكنون)
تدریس تار ، سه تار و تمبك در آموزشگاه موسیقی بیداد ( از سال 1387 تاكنون)
فعالیت های نمایشی و تشكیل گروه های موسیقی از سال 1372 الی 1377
مربی برتر آموزشگاه ماهور
اجرای نمایش های هنری متعدد
حضور فعال در پنجمین جشنواره تئاتر استان اصفهان و كسب مقام اول (آبان 1372)

 

ثبت نام در کلاس حمید شیروانی (دف، تنبک، تار و سه تار)