اساتید آموزشگاه

مدرس پیانو 

دانش آموخته موسیقی:دانشگاه فرهنگ و هنری

فراگیری خدمت اساتید محترم  دکتر بابومیان, امیر صوابی در زمینه ساز پیانو

و اساتید محترم  استاد سعید عیان بد و استاد طباطبایی در زمینه سلفژ

و در زمینه موسیقی کودک بصورت تخصصی زیر نظر اساتید محترم  آقای دکتر مجیدرفیعیان و سرکار خانم منیره رفیعیان

از جمله فعالیت های ایشان:

-تنظیم کننده قطعات گروه واج وابسته به موئسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان در سال 98

-تنظیم کننده قطعات کنسرت بزرگ موسیقی کودکان موئسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان در سال 98

 

 

 

 ثبت نام در کلاس سارا خسروی (پیانو)