اساتید آموزشگاه

مدرس موسیقی كودك «اُرف» و پیانو

آشنایی با موسیقی از سال 1375
فراگیری پیانو نزد خانم آنت
شركت در كلاسهای پیانوی آقایان صوابی و الكساندریان (1380)
فراگیری تخصصی پیانو نزد دكتر بابومیان
فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان
فراگیری هارمونی ، سلفژ و دروس آكادمیك نزد آقایان دكتر سپنتا ، عیان بد ، حسن پور و منتظری
فراگیری ساز تار نزد آقای مزدك شركت در كلاسهای ساكسیفون (نزد آقایان نقی آبادی ، لئو جانی و آسپت سیمونیان )
آموزش پیانو از سال (1382) تدریس در كانون پرورش فكری كودكان و آموزشگاه آرپا
گزراندن دوره مربی گری اُرف نزد آقای ملكی و تدریس موسیقی كودك از سال 1384
اجرای کنسرت های هنرجویان دوره اُرفاجرای رسیتال های آموزشی در آموزشگاه های فارابی و روح افزا

 

 

ثیت نام در کلاس پگاه صناعی ها (پیانو)

 

ثبت نام در کلاس پگاه صناعی ها (ارف)